Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Vrij om te Leven

Doel: Deze privacyverklaring heeft tot doel om u als gast, donateur, vriend, bezoeker of deelnemer aan de ‘Academie voor een Leven in vrijheid’ of gebruik maakt van het onderdeel Bemoediging en Ondersteuning, te informeren over hoe de Stichting Vrij om te Leven omgaat met uw geregistreerde persoonsgegevens.

Verantwoordelijke: Stichting Vrij om te Leven, (ook genoemd de Stichting of SVL) gevestigd te Gouderak, 2831 VD, Iependaal 29, hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang van de persoonsgegevens van hen die betrokken zijn – op welke manier dan ook – bij de Stichting. De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze privacyverklaring informeert de Stichting u over de manier waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op dat wat de Stichting aanbiedt zoals te lezen op www.stichtingvrijomteleven.nl.

Artikel 1. Uitleg persoonsgegevens
1.1 Persoons- en gegevensregistratie bevatten de volgende gegevens:
a) personalia/identificatiegegevens;
b) adresgegevens;
c) financieel/administratieve en daaraan gerelateerde gegevens;
1.2 De Stichting zal geen persoonsgegevens opnemen voor andere doeleinden dan:
d) het voeren van een goede persoonsregistratie;
e) het creëren van voldoende duidelijkheid en inzicht voor de Stichting
f) de mogelijkheid tot het bekendmaken van activiteiten van de Stichting.
1.3 Met in achtneming van de eventuele wettelijke voorschriften stelt de Stichting vast hoe lang de in de registratie opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven, maar niet langer dan nodig voor de doeleinden zoals die benoemd zijn in artikel 2.
1.4 De aanvrager heeft altijd het recht om de Stichting schriftelijk te verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen wanneer deze niet gebruikt worden voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 2.


Artikel 2. Specifieke doelen voor gebruik persoonsgegevens

2.1 Academie
Om u op een goede manier te kunnen te kunnen informeren over cursussen en trainingen de voorlichtingsmomenten vraagt Stichting Vrij om te Leven om uw persoonlijke gegevens bij inschrijving.
2.2 TOV-Evenementen
Om u verder te informeren en op de hoogte te houden over het evenement vraagt Stichting Vrij om te Leven om uw persoonlijke gegevens bij inschrijving.
2.3 Reisgenoten
Om u op een goede manier te kunnen te kunnen helpen bij het Reisgenotentraject vraagt Stichting Vrij om te Leven om uw persoonlijke gegevens.
2.4 Gebedskracht
Om u op een goede manier te kunnen ondersteunen met betrekking tot uw gebedsaanvraag en eventuele terugkoppeling vraagt Stichting Vrij om te Leven om uw persoonlijke gegevens.
2.5 Nieuwsbrief
Indien u zich inschrijft voor de nieuwsbrief van Stichting Vrij om te Leven vragen wij uw naam en e-mailadres. Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen dan kunt u zich afmelden door een e-mail te sturen aan: info@stichtingvrijomteleven.nl.

Overal waarvoor u uw gegevens achterlaat geldt onze privacyregeling zoals die in het bijzonder voor de Reisgenoten is opgesteld. Zie hiervoor elders op de website: www.stichtingvrijomteleven.nl Reisgenoten - geheimhouding en privacyregeling

2.6 Facturering
Stichting Vrij om te Leven vraagt om uw naam, emailadres, adres, telefoonnummer en bij machtiging om uw bankrekeningnummer voor de verleende ‘diensten,’ zoals te lezen op de website www.stichtingvrijomteleven.nl

2.7 Bestelling
Voor uw bestelling van boeken, publicaties of andere artikelen heeft Stichting Vrij om te Leven uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de
hoogte houden over uw bestelling. Stichting Vrij om te Leven verstrekt deze gegevens alleen aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

2.8 Achteraf betalen
Als u artikelen koopt en niet betaalt, kan Stichting Vrij om te Leven uw kredietwaardigheid toetsen. Vrij om te Leven kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan de Stichting Vrij om te Leven uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

Artikel 3. Beveiliging van gegevens
Stichting Vrij om te Leven maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheids-procedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die
Vrij om te Leven ontvangt. Daarmee waarborgen wij uw privacy.

Artikel 4. Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: info@stichtingvrijomteleven.nl
Artikel 5. De website van Stichting Vrij om te Leven maakt gebruik van cookies. Bezoekt u onze website, dan verwerken we uw persoonsgegevens met cookies. We gebruiken technische cookies om de website te laten functioneren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid Stichting Vrij om te Leven
Stichting Vrij om te Leven heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die de Stichting verwerkt ten behoeve van de door haar aangeboden ‘diensten.’ Vrij om te Leven accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7. Bewaartermijn
Stichting Vrij om te Leven bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek of contact met de Stichting tenzij zij om te Leven op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8. Wijziging privacyverklaring
Stichting Vrij om te Leven behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Stichting Vrij om te Leven/ www.stichtingvrijomteleven.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.stichtingvrijomteleven.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Houd u voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.stichtingvrijomteleven.nl in de gaten.

De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 3-5-2022