Privacyregeling Reisgenoten

Missie
1. De Stichting Vrij om te leven wil mensen op een laagdrempelige manier steunen en bemoedigen door middel van zogenaamde ‘reisgenoten’. Deze reisgenoten hebben veelal zelf te maken gehad met een eetstoornis en weten daarom uit ervaring hoe dit je leven kan beheersen. Een reisgenoot kan dan voor kortere of langere tijd met iemand oplopen voor dat extra steuntje in de rug.

Geheimhouding en privacyregeling
2. De reisgenoot van de Stichting Vrij om te leven (hierna te noemen de Stichting) is verplicht tot geheimhouding. Deze regel betreft in principe alles wat besproken wordt tussen reisgenoot en reiziger. Er is sprake van een vertrouwensrelatie tussen reisgenoot en reiziger.
 
3. De reisgenoot van de Stichting respecteert de grenzen van de reiziger.

4. De reiziger respecteert de grenzen die de Stichting heeft beschreven en respecteert de grenzen van de reisgenoot.

5. Wanneer de reisgenoot ervaart dat het voor het proces van zowel de reiziger als de reisgenoot nodig is om feedback en/of inzichten te vragen bij coördinatoren danwel professionele hulpverleners van de Stichting dan gebeurt dit altijd in overleg met de reiziger. De reiziger geeft hiervoor schriftelijk (via de mail) toestemming.

6. Reisgenoten worden toegerust om zo goed en passend mogelijk te kunnen ondersteunen. Hiervoor worden toerustingsmomenten en leermomenten gereserveerd, waarbij sprake is van intervisie. Hierbij worden casussen besproken waarbij de privacy (anonimiteit) van de hulpvrager volledig gerespecteerd wordt.

7. Persoons- en gegevensregistratie bevatten de volgende gegevens:
   a. personalia/identificatiegegevens;
   b. adresgegevens;
   c. financieel/administratieve en daaraan gerelateerde gegevens;
   d. gegevens omtrent gezondheid, geloofsovertuiging en thuis/gezinssituatie.
 
8. De Stichting zal geen persoonsgegevens opnemen voor andere doeleinden dan:
   e. het voeren van een goede persoonsregistratie;
   f. het creëren van voldoende duidelijkheid en inzicht voor zowel de Stichting als voor een ondersteuningstraject door een reisgenoot;
   g. de mogelijkheid tot het bekendmaken van activiteiten van de Stichting.

9. Met in achtneming van de eventuele wettelijke voorschriften stelt de Stichting vast hoe lang de in de registratie opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven, maar niet langer dan nodig voor de doeleinden zoals die benoemd zijn in artikel 1.

10. De reiziger heeft altijd het recht om de Stichting schriftelijk te verzoeken om zijn of haar persoonsgegevens te verwijderen wanneer deze niet gebruikt worden voor de doeleinden zoals beschreven in artikel 8.

Verantwoordelijkheid
11. De reiziger blijft zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij/zij maakt en de beslissingen die hij/zij neemt in het reisgenotentraject.