Identiteitsnotitie

In deze notitie verwoorden wij waar de Stichting Vrij om te Leven voor staat en waaruit zij put als het gaat om haar identiteit. Die identiteit bepaald ons bij onze uitingen en onze omgang met elkaar.

Vrijheid
De Stichting Vrij om te Leven wil mensen helpen om los te komen van hun eetstoornis. Leven met een eetstoornis betekent dat je vast zit in een leven dat draait om eten of niet eten, je zit als het ware gevangen in eetgedachten en verkeerde/destructieve eetpatronen. De eetstoornis slokt je helemaal op, zet je vast en maakt je klein. Het zorgt ervoor dat je niet (volledig) kunt wandelen in de roeping die God voor je heeft weggelegd en je mist Zijn doel voor jou: Zijn wie Hij zegt dat je bent.

Een eetstoornis gaat in de basis niet over eten. Het gaat vooral over innerlijke verwarring, verscheurdheid en afwijzing en gevoelens van machteloosheid, moedeloosheid en wanhoop. Deze negatieve, complexe en ingewikkelde gedachten en gevoelens die maken dat je je hulp zoekt in eten of niet eten om overeind te blijven; om te kunnen overleven. De eetstoornis is dus een symptoom, een gevolg van iets.


Wat Vrij om te Leven je wil bieden is een programma/een methode die je mag helpen een leven te leiden waarin jij ervaart dat je niet langer geregeerd wordt door innerlijke pijn en veroordelende/pijnlijke gedachten en steeds meer merkt dat jij de vrijheid hebt om keuzes te maken die in overeenstemming zijn met Gods liefdevolle en genadige waarheid en jou vullen met vrede en vreugde. 

Door die vrijheid – die zowel inzicht als ontspanning biedt, kun je ook gaan leren om op een goede manier met eten om te gaan.

Identiteit
Onze identiteit als Stichting vinden wij in Gods Woord als waarheid, die gaat over Zijn onvoorwaardelijke liefde, in Jezus als de weg, de waarheid en het leven en in de kracht van de Heilige Geest die in ons woont¹. Het is ons verlangen om die onvoorwaardelijke liefde van God uit te dragen en zichtbaar te maken zoals Jezus ons dat opdraagt en voorleefde². Wij geloven dat de onvoorwaardelijke liefde van God – die Zich openbaarde in Jezus Christus – waarlijk vrij maakt zodat wij kunnen zijn en leven zoals God dat bedoeld heeft.

Dat vraagt van het bestuur en de medewerkers van de Stichting dat zij laten zien in hun leven en uitingen dat zij God kennen en leven vanuit een levende relatie met Hem, tot eer van Hem, en Jezus willen volgen in alles³.

¹ Hebreeen 4:12, 2 Tim. 3:16,17 Johannes 3:16, Psalm 36:6-10, Johannes 14:6,7, Johannes 14:16,17, Efeze 3:16,17

²Johannes 13:34, Lukas 4:18-21

³ 1 Petrus 4:8-11, Kolossenzen 3:23,24, Johannes 12:26, 1 Petrus 2:21, Mattheus 19:12