Beleidsplan

INLEIDING
De stichting Vrij om te leven (vanaf nu De stichting) is in het leven geroepen (heeft als doel) om mensen met een eetstoornis op een laagdrempelige manier, vanuit een christelijke overtuiging, te kunnen helpen en te ondersteunen in hun traject van herstel en verandering. De stichting wil hierbij ook aandacht hebben voor diegenen die direct of indirect betrokken zijn met mensen met een eetstoornis.
 
De stichting heeft als doelstelling:
• het organiseren en uitvoeren van, of ondersteunen van activiteiten die bedoeld zijn voor mensen met een eetstoornis;
• het bevorderen van de zorg en het welzijn van mensen met een eetstoornis;
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
De stichting probeert haar doel onder meer te verwezenlijken door:
• het geven van lezingen, studies en trainingen;
• het organiseren van bijeenkomsten en (creatieve) workshops;
• het geven van begeleiding en ondersteuning aan hulpvrager door buddy’s /reisgenoten;
• het begeleiden en trainen van buddy’s/reisgenoten;
• het oprichten en laten exploiteren van een Leer- en Leefhuis.
 
Om de doelstellingen te realiseren zijn er mensen en middelen nodig. De stichting zal grotendeels draaien op basis van vrijwilligers.
De stichting heeft een bestuur als verantwoordelijk orgaan om ervoor te zorgen dat de doelstelling bereikt worden. Het bestuur is hierdoor o.a. verantwoordelijk om een adequaat vrijwilligers beleid (incl. wervingscampagne) te hebben en uit te voeren om zo vrijwilligers aan zich te binden en te boeien. Daarnaast is het bestuur ook verantwoordelijk om een juist donatiebeleid (o.a. donaties en giften) te hebben en uit te voeren. Dit om voldoende eenmalige en structurele inkomsten te ontvangen. Dit in aanvulling op de mogelijke inkomsten uit o.a. lezingen, studies en trainingen waarvoor aan deelnemers een bijdrage gevraagd zal worden.

TERMIJN VAN BELEIDSPLAN
De stichting is in 2020 opgericht en door deze pioniersfase zijn de plannen ambitieus, voor de lange termijn gemaakt. Hoe verder weg je gaat in de tijd worden plannen minder zeker in de feitelijke invulling en uitvoering.
 
MISSIE
De stichting is opgericht omdat er een duidelijke behoefte is aan specifiek hulp voor mensen en betrokkenen die worstelen met een eetstoornis vanuit een christelijk perspectief. Er zijn al een aantal stichtingen die hulp bij eetstoornissen aanbieden, maar niet vanuit christelijk perspectief. De noodzaak voor een stichting met een christelijke identiteit was voor de oprichters duidelijk aanwezig omdat – door ervaringsdeskundigen – wordt ervaren dat er nauwelijks tot geen platform is voor hulp en begeleiding met een christelijk perspectief terwijl daar wel behoefte aan is. Een verslaving en specifiek een eetstoornis wordt steeds beter bespreekbaar, maar blijft een moeilijk en gevoelig onderwerp. Er is hierdoor nog steeds veel onwetendheid en onkunde als het gaat om een eetstoornis.
Juist omdat mensen heel vaak totaal geen idee hebben wat een eetstoornis precies is, komen er nogal eens (goedbedoelde) reacties als: ‘je kunt toch gewoon eten’ of ‘als je weet dat je steeds zieker wordt wanneer je niet eet dan weet je toch wat je moet doen: Eten dus!’ Of, vanuit christelijke optiek zou kunnen klinken: ‘Je moet meer bidden, meer op God vertrouwen en dan komt het wel goed.’
De stichting is van mening dat een eetstoornis niet zomaar verdwijnt. Vanuit het christelijke perspectief is bidden en in God vertrouwen, een basishouding. In veel situaties is voor een doorbraak meer nodig. Daarom is er een groot verlangen ontstaan om mensen die worstelen met eten (lees: eetstoornis) te helpen en te ondersteunen met:
 
• kennis uit de Bijbel (Christelijk perspectief), maar ook met
• psycho educatie, en
• ervaringen van andere christenen die weten wat het is om een eetstoornis te hebben. Vaak zijn dit mensen die hierin zelf eerder ook gevangen zaten.
 
De stichting vindt haar waarden in de Bijbel als Gods onfeilbare Woord. Zij wil Gods liefdevolle waarheid doorgeven en vanuit Gods liefde naast mensen staan, hen helpen en bemoedigen. De Bijbeltekst die als uitgangspunt gebruikt wordt is te vinden in Lukas 4:18-21, waar staat: ‘De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.’
 
VISIE
Los komen van een verslaving is vaak een ingewikkeld en langdurig proces. Een eetstoornis is in zijn overkomen en basisprincipe een verslaving. Waarbij eten een werkwoord is wat je altijd en dagelijks moet doen om te leven. Het vraagt hierdoor vaak veel tijd, energie en geduld om los te komen van de stoornis. Voor het herstel is het belangrijk dat er tijd is voor het herstel, tijd en aandacht waarin mensen ervaren dat ze gezien en gehoord worden en de liefde van God ook werkelijk kunnen ervaren. Er is merkbare, voelbare en zichtbare ondersteuning en bewogenheid nodig. Door middel van onderwijs, in de vorm van lezingen, studies en trainingen wil de stichting mensen uitleg geven over de eetstoornis. Over de functies van de eetstoornis, het ontstaan en hoe er tot herstel gekomen kan worden. Hierbij nemen de Bijbel, Gods onvoorwaardelijke liefde, psycho-educatie en verhalen van (ervarings)deskundigen een belangrijke plek in. Daarnaast zullen er bijeenkomsten (o.a. groepsgesprekken), (creatieve) workshops en evenementen worden georganiseerd om te bemoedigen, toe te rusten en te ondersteunen. Tenslotte zijn er buddy’s/reisgenoten die ervaringsdeskundig zijn en een tijdje met mensen die een eetstoornis hebben, willen optrekken om hen te bemoedigen en te ondersteunen zodat ze ervaren dat ze er niet alleen voor staan. Dit is in de praktijk brengen wat de Bijbel leert dat we elkaar tot hand en voet moeten zijn.
Deze buddy’s/reisgenoten zullen door de stichting opgeleid en begeleid worden in hun reis.
De stichting wil een fysiek en digitaal de mensen ondersteunen en een plek bieden voor o.a. ontmoeting, studies, trainingen en workshops met een groot verlangen op termijn een plek waar mogelijk ook gelogeerd kan worden en mensen tijdelijk kunnen verblijven om te leren en het geleerde toe te gaan passen. Dit zou dan een Leer- en Leefhuis zijn.
 
STRATEGIE
Het zal tijd en middelen kosten om de doelen uit de visie geheel te bereiken. Daarom heeft de stichting een ‘ontwikkelagenda’ welke de prioriteiten aangeeft.
 
De volgende vier zaken staan vanaf de start bovenaan de ontwikkelagenda:
• het geven van workshops;
• het organiseren van lezingen;
• het organiseren van een evenement (TOV-event);
• het opzetten van een buddysysteem.
 
Uiteraard is het creëren van o.a. bekendheid om giften en donaties te ontvangen een basishygiëne. De stichting zal via de daarvoor beschikbare kanalen zoals social media, christelijke televisie- en radio en blogs bekendheid gaan geven aan de stichting en haar missie en visie.
 
De stichting heeft ervoor gekozen om geen ‘zorginstelling’ te zijn, maar een ‘Academie voor het leven in vrijheid.’ Een zorginstelling geeft een beeld van ziekte, zwakte en hulpeloosheid. Dat is heel duidelijk niet de denkrichting van de stichting. De stichting wil mensen leren dat er hoop, moed en kracht is omdat God dat belooft aan Zijn kinderen, ook, of juist, in tijden van ziekte, hulpeloosheid en moedeloosheid. De stichting wil door de te ondernemen acties mensen hulp en tools aanreiken om in hun kracht te komen zodat ze in vrijheid kunnen gaan leven en de roeping kunnen gaan ontdekken die God op hun leven heeft gelegd. De stichting gaat uit van leven, kracht, hoop en verantwoordelijkheid!


De stichting zal in samenwerking met ervaringsdeskundigen, verschillende organisaties en de praktijk Vrij om te leven de verschillende doelen en activiteiten in de eerste helft van 2021 gaan uitwerken zodat er na de zomer – of zoveel eerder als mogelijk is - gestart kan worden met de uitvoering van de concrete acties.
 
HUIDIGE SITUATIE
De stichting is op 22 september 2020 ‘opgericht,’ dat wil zeggen dat de akte toen bij de notaris is gepasseerd. Vervolgens is het proces van het verkrijgen van een ANBI-status in werking gezet. Het bestuur (onbezoldigd) bestaat uit vijf enthousiaste mensen die de doelstelling, visie en missie in hun hart dragen en willen uitdragen. Naast het bestuur is er een kring van adviseurs en deskundigen die op verschillende terreinen regelmatig zullen aanschuiven om met hun expertise het bestuur te adviseren en te helpen.
De stichting maakt in eerste instantie gebruik van de ruimte/ruimtes van de praktijk Vrij om te leven zodat er een eigen plek is waar activiteiten plaats kunnen vinden. Dit zorgt voor zichtbaarheid, herkenbaarheid en duidelijkheid.
 
ACTIVITEITEN
De ontwikkelagenda voor 2021 ziet er als volgt uit:
• Plan ontwikkelen m.b.t. zichtbaarheid en bekendheid – In samenwerking met de bedrijven Reproserve en De Visiegraaf. Daarbij gebruik makend van/contact leggen met social media, kerken, scholen, instellingen en opleidingsinstanties, christelijke platforms (zoals Groot Nieuws Radio, Family 7, CIP, Eva, Hour of Power, EO, Opwekking, New Wine en organisaties die tussenjaren aanbieden);
• Plan ontwikkelen en in werking zetten voor het werven van donaties en giften – In samenwerking met De Visiegraaf en financieel deskundigen;
• Opzetten buddysysteem/reisgenoten met advies van De Bemoedigingssite en ervaringsdeskundigen;
• Organiseren TOV-moment op 31 januari 2021 (afhankelijk van corona en de maatregelen);
• Organiseren van TOV-event in november 2021;
• Organiseren van creatieve workshops – In samenwerking met deskundigen;
• Onderzoeken of huiskamermomenten mogelijk zijn – Mogelijk in samenwerking met andere organisaties/stichtingen/kerken.
LEER- EN LEEFHUIS
De stichting heeft het verlangen dat er op termijn een fysieke plek (huis) is waar programma’s en activiteiten worden aangeboden voor mensen met een eetstoornis om te leren, te herstellen en te oefenen in het toepassen van het geleerde. Het is een plek waar Gods liefde heerst en de kracht van de Heilige Geest werkzaam mag zijn door mensen heen. De stichting en het Leer- en Leefhuis passen de methode en principes van Vrij om te leven toe in de activiteiten en programma’s die ze ontwikkelt zoals die beschreven zijn in het werkboek ‘Onderweg naar vrijheid.’ Dit Leer- en Leefhuis zal gefaseerd vorm krijgen met het uiteindelijke doel om ook ruimte om te verblijven (logeren) aan te kunnen bieden.
 
ORGANISATIE EN BESTUUR


Stichting Vrij om te leven (SVL)

Bestuurders:
• Mevr. N. E. van Zijl – Vuijk (voorzitter en secretaris)
• Mevr. A.J. de Vos (penningmeester)
• Mevr. J.R. Doornenbal – van der Zee (lid)
• Mevr. D. van Garderen – van der Berg (lid)
• Dhr. A.M.C. van Zijl (lid)
 
FINANCIEN
Daarnaast is het bestuur ook verantwoordelijk om een juist donatiebeleid (o.a. donaties en giften) te hebben en uit te voeren. Dit om voldoende eenmalige en structurele inkomsten te ontvangen. Dit in aanvulling op de mogelijke inkomsten uit o.a. lezingen, studies en trainingen waarvoor aan deelnemers een bijdrage gevraagd zal worden.
Om de doelstellingen te realiseren zijn er (financiële) middelen nodig.
Deze zullen moeten komen uit donaties en giften en bijdragen van deelnemers aan o.a. lezingen, studies en trainingen. Het bestuur krijgt geen financiële vergoeding, uitgezonderd een eventuele reiskostenvergoeding en vergoeding voor gemaakte onkosten. Vrijwilligers die zich inzetten zullen op kosten van de stichting training en inspiratiesessies ontvangen, maar geen verder financiële (vrijwilligers) vergoeding, uitgezonderd eventuele reiskostenvergoeding en vergoeding voor gemaakte onkosten. Adviseurs, deskundigen en andere professionals kunnen een vergoeding voor hun gemaakte inzet ontvangen.


WERVING
De stichting kan niet zonder vrijwilligers. Deze zijn nodig om de plannen uit te kunnen voeren en de doelen te bereiken. De stichting zal de campagne voor bekendheid voor de stichting en het werven van fondsen, giften en donaties ook inzetten om vrijwilligers aan zich te binden. Uiteraard zal er ook binnen eigen netwerk op zoek gegaan worden naar mensen die zich willen inzetten op vrijwillige basis voor de stichting en de doelen onderschrijven. Persoonlijk mensen benaderen, hen enthousiasmeren en vragen is nog altijd de beste manier. Het bestuur zal hier voldoende tijd voor beschikbaar maken.